menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
xã Hòa Châu tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
Đăng ngày 15-08-2022 20:48

         Ngày 14/8/2022 Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Hoà Châu (gọi tắt là Ban chỉ đạo xã)  tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp nhân dân, củng cố niềm tin của cán bộ, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; làm cho mỗi người dân ý thức sâu sắc nhiệm vụ của mình trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự.

        Qua ngày hội đã khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác xây dựng Phong trào TDBVANTQ. Đánh giá tình hình, kết quả công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022; rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào trong thời gian tiếp theo. Đồng thời biểu dương, khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ.

  

HUỲNH ANH – ĐẢNG ỦY XÃ HÒA CHÂU