menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Hướng dẫn thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường

IX. LĨNH VỰC: MÔI TRƯỜNG

1. Thủ tục đăng ký công trình khai thác nước dưới đất

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Căn cứ Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất tại Quyết định số 5266/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, ấp, phum, bản, sóc (sau đây viết tắt là tổ trưởng dân phố) thực hiện rà soát, lập danh sách tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất thuộc diện phải đăng ký trên địa bàn; thông báo và phát hai (02) tờ khai theo mẫu số 38 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho tổ chức, cá nhân để kê khai.

Trường hợp chưa có giếng khoan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc đăng ký khai thác trước khi tiến hành khoan giếng.

+ Bước 2: Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm hoàn thành 02 tờ khai và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc nộp cho tổ trưởng tổ dân phố để nộp cho UBND cấp xã.

+ Bước 3: Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai của tổ chức, cá nhân, UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra nội dung thông tin, xác nhận vào tờ khai và chuyển 01 bản cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không đủ điều kiện để được xác nhận đăng ký, UBND cấp xã phải trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

+ Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại nơi đã nộp tờ khai.

- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

-  Thành phần hồ sơ: Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất theo mẫu số 38 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất có xác nhận của UBND cấp huyện hoặc văn bản trả lời không xác nhận có nêu rõ lý do.

- Phí, lệ phí: Không có

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Giếng khoan khai thác nước dưới đất cho mục đích kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 10 m3/ngày đêm; giếng khoan khai thác nước dưới đất cho sinh hoạt của hộ gia đình, cho các hoạt động văn hóa, tôn giáo, nghiên cứu khoa học có chiều sâu lớn hơn 20m và nằm trong các khu vực quy định tại Điều 1 Quyết định số 5266/QĐ-UBND.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13;

          + Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.

          + Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

          + Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng.

          + Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất.

Chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm