menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
CÔNG KHAI SỐ ĐIỆN THOẠI, EMAIL

I. KHỐI ĐẢNG

1. Thường trực Đảng uỷ xã:

Email : danguyxahoachau@danang.gov.vn

Chức vụ

Họ và tên

ĐTCQ

ĐTDĐ

Email 

Đà Nẵng

BT Đảng uỷ

Nguyễn Phụ

3684022

0905181358

phun@danang.gov.vn

Phó Bí thư TT

Lê Đức Hùng

3684022

0983684490

hungld1@danang.gov.vn

 II. KHỐI NHÀ NƯỚC:

1. Lãnh đạo UBND xã:

Email : ubndxahoachau@danang.gov.vn

Chức vụ

Họ và tên

ĐTCQ

ĐTDĐ

Email

Đà Nẵng

CT.  UBND

Nguyễn Bình

3846287

0905626289

binhn@danang.gov.vn

PCT TT

Huỳnh Cao Trí

3846287

0933936407

trihc@danang.gov.vn

PCT

Trần Thanh Tuấn

3846287

0905883786

tuantt@danang.gov.vn

 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Điện thoại: 0511-3685212

Chức vụ

Họ và tên

ĐTCQ

ĐTDĐ

Email

Đà Nẵng

Tổ trưởng Tổ Tiếp nhận&TKQ

Nguyễn Thị Liên

3685212

0906481525

liennt1@danang.gov.vn

Tư pháp-Hộ tịch

Lê Chánh Trung

3685212

0966414242

trunglc@danang.gov.vn

Tư pháp-Hộ tịch

Nguyễn Văn Lập

3685212

01287134484

lapnv@danang.gov.vn

Địa chính xây dựng

Đinh Viết Diễn

3685212

0905163546

diendv@danang.gov.vn

Địa chính xây dựng Ngô Thị Diệu Trang 3685212 0935210699 trangntd2@danang.gov.vn

LĐTB&XH

Ngô Văn Quang

3685212

0989155485

quangnv1@danang.gov.vn