menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Lịch công tác tuần 36 (từ ngày 31/8 đến 6/9)
Đăng ngày 01-09-2020 20:36
  XÃ HÒA CHÂU         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  UBND XÃ HÒA CHÂU         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
 
   
 
         
Đà Nẵng, ngày 01 tháng 9 năm 2020
                               
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36
  (Từ ngày  31/08/2020 đến ngày 06/09/2020)
                               
  Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị
  Thứ hai
31/08
S            
  C            
  Thứ ba
01/09
S            
  C            
  Thứ tư
02/09
S            
  C            
  Thứ năm
03/09
S 08:00 Làm việc về đất kg sản xuất được nằm ngoài dự án Đ/c Nguyễn Hà Nam Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Tài

nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban GPMB huyện;

Đại diện lãnh đạo 11 xã 
Phòng họp số 2 Phòng NN &PTNT
  C            
  Thứ sáu
04/09
S 08:00 Làm việc về công tác thu ngân sách Đ/c Phan Văn Tôn PCT UBND huyện Phòng Tài chính-kế hoạch; Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ Hòa Vang; Đại diện lãnh đạo UBND 11 xã Phòng họp số 1 phòng Tài chính – Kế hoạch
  C 14:00 Mời các đơn vị tham dự buổi họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thi công, giải ngân vốn và tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các công trình năm 2020. Đ/c Nguyễn Hà Nam - Đ/d Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện;

- Đ/d Lãnh đạo các phòng: Tài chính – Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng; Tài

nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động - Thương

binh – Xã hội; Giáo dục – Đào tạo;

- Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện;

- Chủ tịch UBND 11 xã.
Phòng họp số 2 phòng Tài chính – Kế hoạch
  16:00 Giấy mời họp phòng, chống dịch Covid-19 Chủ tịch UBND huyện - Trưởng phòng Y tế huyện
- Trưởng phòng Tài chính – kế hoạch huyện
- Chủ tịch UBND 11 xã.
Phòng số 1 huyện Phòng Tài chính kế hoạch, UBND 11 xã
  Thứ bảy
05/09
S 08:00 Mời các đơn vị tham dự buổi họp nghe báo cáo tình hình chuẩn bị xây dựng dự toán thường xuyên, kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2021 Đc nguyễn hà nam Chủ tịch 11 xã Phòng họp số 2 huyện Phòng tài chính kế hoạch
  C 14:00 Vv góp ý quy chế phối hợp trong công tác GPMB Đc nguyễn hà nam Chủ tịch 11 xã Phòng họp số 2 huyện Ban GPMB huyện
  Chủ nhật
06/09
S            
  C            
File đính kèm