menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql

Ngày 23/9/2019, Hội đồng nhân dân xã Hoà Châu đã tổ chức Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp bất thường) khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm bầu bổ sung thành viên UBND xã theo Luật định.