menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Ban hành quy định thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử; xóa đăng ký thường trú; hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng hoặc hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 01-04-2019 23:26
File đính kèm