Vùng đất và con người


Thôn Giáng Đông
Là thôn được hình thành từ bao đời nay, với biết bao thăng trầm của lịch sử, người dân Giáng Đông sinh sống sum ...
 
Thôn Dương Sơn
Thôn Quang Châu
Thôn Phong Nam
Thôn Tây An